Главная

Вентиляторы

Справка

Доставка, оплата

Контакты

Информация эмитента

Повідомлення про виникнення особливої інформації

I.Загальні відомості

1.Повне найменування емітента- Приватне акціонерне товариство "Вентиляторний завод "Горизонт". 2.Код за ЄДРПОУ емітента- 02971340. 3.Місцезнаходження – 37300, Полтавська обл., м.Гадяч, вул.Чапаєва, 15.  4.Міжміський код, телефон та факс:(05354)2-04-01/2-15-20. 5.Електронна поштова адреса– zat.gorizont@gmail.com. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації – http://www.vent.com.ua. 7. Вид особливої інформації: Відомості про припинення емітента шляхом перетворення за рішенням вищого органу емітента

II.Текст повідомлення

ПрАТ «Горизонт» повідомляє, що рішенням позачергових загальних зборів акціонерів від 22.11.2017р., протокол № 2, прийнято рішення про припинення емітента шляхом перетворення. Рішення прийнято з метою спрощення системи управління, мінімізація витрат акціонерного товариства, пов'язаних з обслуговуванням такої організаційно-правової форми як приватне  акціонерне товариство. Результати голосування: «за»- 29213 шт. голосуючих акцій, що становить 100% від присутніх на зборах власників голосуючих акцій товариства, «проти»- немає. Приватне акціонерне товариство «Вентиляторний завод «Горизонт»» припиняється шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Вентиляторний завод «Горизонт». При перетворенні ПрАТ «Горизонт» всі його активи, майнові права, грошові кошти, зобов'язання та інші права та обов'язки переходять до його правонаступника Товариства з обмеженою відповідальністю «Вентиляторний завод «Горизонт», розмір статутного капіталу якого становить 125 632,50 (Сто двадцять п’ять тисяч шістсот тридцять дві гривні 50 копійок) грн. Обмін акцій АТ на частки ТОВ здійснюється таким чином, що розмір статутного капіталу новоствореного ТОВ «ВЗ «Горизонт» буде дорівнювати розміру статутного капіталу ПрАТ «Горизонт» на дату прийняття рішення про припинення товариства у зв'язку з перетворенням та складе 125 632,50 (Сто двадцять п’ять тисяч шістсот тридцять дві гривні 50 копійок) грн. Акції ПрАТ «Горизонт» конвертуються в частки Товариства-правонаступника з коефіцієнтом конвертації 1:1. Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства - правонаступника та розподіляються серед його учасників. Розподіл часток відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворюється. Загальна номінальна вартість акцій, що належать акціонеру та відсоток у статутному капіталі ПрАТ «Горизонт» буде дорівнювати номінальній вартості частки учасника та відсотку у статутному капіталі Товариства-правонаступника.

III.Підпис

  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
  2. Голова комісії з припинення (підпис) Є.І.Гончаров                          __22.11.2017 року___