Главная

Вентиляторы

Справка

Доставка, оплата

Контакты

Информация эмитента

Приватне акціонерне товариство «Вентиляторний завод Горизонт»

місцезнаходження: 37300, м.Гадяч, вул. Чапаєва, 15, код ЄДРПОУ 02971340

повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20 квітня 2017 року о 12.00 за адресою: 37300, м. Гадяч, вул. Чапаєва, 15, приміщення адміністрації, кабінет голови правління.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 13 квітня  2017 року.

Проект порядку денного:

1. Обрання голови і членів лічильної комісії річних загальних зборів, затвердження  процедури, регламенту проведення загальних зборів акціонерів.

2. Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного.

3. Обрання голови та секретаря зборів.

4. Звіт голови правління АТ «Горизонт» про результати виробничо-господарської діяльності товариства за 2016 рік. Визначення основних напрямків діяльності товариства на 2017рік.

5. Звіт ревізора товариства про результати роботи та аудиторської перевірки за 2016 рік.

6. Звіт Наглядової ради товариства за 2016 рік.

7. Припинення повноважень ревізора, голови та членів Наглядової ради товариства.

8. Обрання ревізора та членів Наглядової ради товариства.

9. Припинення повноважень голови правління.

10. Обрання голови правління.

11. Затвердження умов трудових договорів з обраними головою та членами Наглядової ради.

12.Затвердження висновків аудиторської перевірки АТ «Горизонт» за 2016 рік.

13. Затвердження річної фінансової звітності товариства за 2016 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2016 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника

Звітній 2016рік

Попередній 2015рік

Усього активів

10753

7414

Основні засоби

3348

2122

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

6654

5126

Сумарна дебіторська заборгованість

180

103

Грошові кошти та їх еквіваленти

480

23

Нерозподілений прибуток

4934

2897

Власний капітал

5728

3692

Статутний капітал

126

126

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

5025

3722

Чистий прибуток (збиток)

2037

1904

Середньорічна кількість акцій, шт

35895

35895

Кількість власних акцій, викуплених протягом звітного періоду, шт

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій

-

-

Чисельність працівників

105

99

Адреса власного веб-сайту товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до вищезазначеного проекту порядку денного: htpp://www.vent.com.ua.

Реєстрація акціонерів або їхніх представників відбудеться 20.04.2017р. з 11. 30 до 11.50.

Акціонерам при собі мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та доручення на право участі у зборах, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства.

Місце проведення реєстрації: 37300, м. Гадяч, вул. Чапаєва, 15,  приміщення адміністрації, приймальня.

З матеріалами та проектами документів , пов’язаними з порядком денним загальних зборів, можна ознайомитися в робочі дні з 16.00 до 17.00,за адресою 37300, м. Гадяч, вул. Чапаєва, 15, приміщення адміністрації, кабінет юриста,  а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення з 11.00 до 11.50. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Абаджян О.В. Тел. для довідок: (05354) – 2-04-01.