Главная

Вентиляторы

Справка

Доставка, оплата

Контакты

Информация эмитента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

 

 

Гончаров Євген Iванович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

20.04.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Вентиляторний завод "Горизонт"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

37300, Полтавська обл., м.Гадяч, вул.Чапаєва, 15

4. Код за ЄДРПОУ

02971340

5. Міжміський код та телефон, факс

05354-20401 05354-201520

6. Електронна поштова адреса

zat.gorizont@gmail.com

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

20.04.2017

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№ 76 бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

21.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.vent.com.ua

в мережі Інтернет

21.04.2017

(адреса сторінки)

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

20.04.2017

припинено повноваження

Голова правлiння

Гончаров Євген Iванович

КО 447240
11.10.2002 Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавськiй обл.

80.35

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство "Вентиляторний завод "Горизонт" повiдомляє, що рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017р.(протокол № 1) в зв’язку з закiнченням термiну повноважень припинено повноваження, володiє 80,35% в статутному капiталi емiтента, перебував на посадi з 18.04.2014р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

20.04.2017

припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Минка Михайло Михайлович

КН 287585
02.12.1996 Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавськiй обл.

14.72

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство "Вентиляторний завод "Горизонт" повiдомляє, що рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017р.(протокол № 1) в зв’язку з закiнченням термiну повноважень припинено повноваження. Володiє 14,72% в статутному капiталi емiтента, перебував на посадi з 18.04.2014р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

20.04.2017

припинено повноваження

Член Наглядової ради, заступник голови

Гончарова Iрина Василiвна

КО 280004
17.10.2001 Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавськiй обл.

1.03

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство "Вентиляторний завод "Горизонт" повiдомляє, що рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017р.(протокол № 1) в зв’язку з закiнченням термiну повноважень припинено повноваження. Володiє 1,03% в статутному капiталi емiтента, перебувала на посадi з 18.04.2014р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

20.04.2017

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Липницька Валентина Iванiвна

КО 038194
19.01.2000 Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавськiй обл.

0.02

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство "Вентиляторний завод "Горизонт" повiдомляє, що рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017р.(протокол № 1) в зв’язку з закiнченням термiну повноважень припинено повноваження. Володiє 0,02% в статутному капiталi емiтента, перебувала на посадi з 18.04.2014р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

20.04.2017

припинено повноваження

Ревiзор

Удовiченко Юлiя Василiвна

КО 364050
08.04.2002 Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавськiй обл.

0.006

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство "Вентиляторний завод "Горизонт" повiдомляє, що рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017р.(протокол № 1) в зв’язку з закiнченням термiну повноважень припинено повноваження. Володiє 0,006% в статутному капiталi емiтента, перебувала на посадi з 18.04.2014р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

20.04.2017

обрано

Голова правлiння

Гончаров Євген Iванович

КО 447240
11.10.2002 Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавськiй обл.

80.35

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство "Вентиляторний завод "Горизонт" повiдомляє, що рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017р. (протокол № 1) посадова особа обрана термiном на три роки. Володiє 80,35% в статутному капiталi емiтента, iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв- голова правлiння ПрАТ «Горизонт», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

20.04.2017

обрано

Голова Наглядової ради

Минка Михайло Михайлович

КН 287585
02.12.1996 Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавськiй обл.

14.72

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство "Вентиляторний завод "Горизонт" повiдомляє, що рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017р. (протокол № 1) посадова особа обрана як акцiонер термiном на три роки. Володiє 14,72% в статутному капiталi емiтента, iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв- приватний пiдприємець, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

20.04.2017

обрано

Член Наглядової ради, заступник голови

Гончарова Iрина Василiвна

КО 280004
17.10.2001 Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавськiй обл.

1.03

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство "Вентиляторний завод "Горизонт" повiдомляє, що рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017р. (протокол № 1) посадова особа обрана як акцiонер термiном на три роки. Володiє 1,03% в статутному капiталi емiтента, iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв- приватний пiдприємець, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

20.04.2017

обрано

Член Наглядової ради

Липницька Валентина Iванiвна

КО 038194
19.01.2000 Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавськiй обл.

0.02

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство "Вентиляторний завод "Горизонт" повiдомляє, що рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017р. (протокол № 1)пПосадова особа обрана як акцiонер термiном на три роки. Володiє 0,02% в статутному капiталi емiтента, iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв- начальник цеха ПрАТ «Горизонт», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

20.04.2017

обрано

Ревiзор

Удовiченко Юлiя Василiвна

КО 364050
08.04.2002 Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавськiй обл.

0.006

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство "Вентиляторний завод "Горизонт" повiдомляє, що рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017р. (протокол № 1) посадова особа обрана термiном на три роки. Володiє 0,006% в статутному капiталi емiтента, iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв- приватний пiдприємець, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.